Uncategorized

Vårfruberga-härad dating

Uppteckning att kung Magnus för borgarna i Västerås har utfärdat en stadga om bysättning i närvaro av herr Nils Tureson, herr Magnus Gisleson, herr Gustav Arvidsson och herr Narve Ingevaldsson. Allt gods som bysätts d. Sedan skall det bjudas upp på tre rådstugudagar på det sätt som gäller för annan pant.

Navigeringsmeny

Riddaren Magnus Gislesson , häradshövding i Tjust, säljer till kyrkoherden herr Peter i Ed jord av 21 marks värde i byn Blidstena i Eds sn. Denna jord hade tidigare tilldömts herr Magnus från Orike en i övrigt obekant person för dennes ej specificerade brott. Brevet beseglas av utfärdaren. Riddaren Magnus Gislesson och hans hustru Birgitta Knutsdotter bortbyter sitt gods i Älgenäs i Lofta socken, Svinhult i samma socken, Sörby i Landeryds socken och därjämte med visst villkor Åsmestad i Slaka socken till S:t Eriks kapell i Linköping och dess innehavare herr Nils i Lofta mot 12 tunnor korn och 3 mark penningar i årlig avgäld i Utnäs i Säby socken i Västmanland.

Riddaren Magnus Gislesson ger fullmakt till sin sven Sigge Wapne att låta fastfara Älgenäs och Svinhult och till Harald i Säby att låta fastfara godset i Sörby, båda att överlåtas till herr Nils i Lofta. Riddaren Karl Ulfsson av Ulvåsa upplåter till riddaren Magnus Gislesson all den jord som han ärvt efter sin hustru Katarina Gislesdotter och som hennes fader förut ägt, i Ingbo samt 8 örtugland i Stigmota och 5 örtugland i Gräsbo; skulle något därav klandras invisar han Magnus i sitt gods i Vitby i Harby socken.


  • You have been blocked;
  • göra på dejt i bergshamra;
  • Product details?
  • gullbrandstorp dejta kvinnor;
  • singlar i djurås;
  • Oh no, there's been an error!
  • single i norrtälje;

Birger Ulfsson samt utfärdaren beseglar. Kung Magnus skänker för trogen tjänst till Torkel Erengislesson alla herr Magnus Gislessons gods i Vadsbo, Kinne och Valle härad, ty denne har genom majestätsbrott förverkat sina gods. Magnus Gislesson, kungens av Sverige riddare, befaller alla sina fogdar, landbor och underlydande inom Linköpings stift att med anledning av kung Albrekts och hans råds förordning om fattigtionden i stiftet, vartill han själv samtyckt, forsla hela denna tionde till sina sockenkyrkor på föreskrivna tidpunkter tillika med övrig tionde, som brukat ditföras, så att intet kvarlämnas hos dem själva.

Birgitta Knutsdotter kungör att hon med sin husbondes, herr Magnus Gislessons sparre , goda minne givit till Vår Frus heder och för makens och sitt eget själagagn allt sitt gods i Norrby i Högby socken i Östergötland till det kloster som skulle byggas i Vadstena, varför hon avhänder sig och sina arvingar godset och hemular det till samma kloster och dess förmän och ger sin syssloman Olov Eriksson fullmakt att giva biskop Nils, biskop Tomas eller priorn Peter i Alvastra eller deras vissa ombud fasta på klostrets vägnar till samma gods och alla dess tillägor.

Magnus Gislesson sparre beseglar. Riddaren Magnus Gisleson, kungens domhavande, kungör att han på räfstetinget i Söderköping troligen med Bråbo härad efter vittnesmål av två män och ed av tolv nämndemän, däribland häradshövdingen, och i enlighet med lagmannens dom stadfäst kungens dom, vittnesmålen och ederna samt lagmannens dom i målet om dråpet på Sigge i Melby i Risinge socken. Han dömer därvid Algot i Frängsäter i Skedevi socken till fredlöshet för dråpet och dennes bror Arvid att som hållbane böta 9 mark till treskifte, vilka skall erläggas inom 6 veckor.

Därtill dömer herr Magnus Arvid biltog, och hans lösöre skall treskiftas, emedan han har hämnats i mål som var förlikt och sonat med böter och han därmed brutit edsöret.

Algots lösöre skall ej treskiftas eftersom han endast dömts fredlös. För överträdelse av kungens dom stadgas ett vite av 40 mark till konungens ensak av vardera brodern. Riddaren Magnus Gisleson och hans hustru Birgitta Knutsdotter skänker med samtycke av riddaren, herr Karl Ulfsson av Tofta, lagman i Uppland, och sina mågar herr Bengt Filipsson, riddare, och Arvid Gustavsson, lagman i Finland, för själagagn till Vreta kloster sitt gods i Klovstena i Tjällmo socken och ett fiske, som de äger i Motala, samt ett fiske i Hällestad, som Sune Ingevaldsson hittills har haft. De överlåter på biskop Nils, abbedissan och systrarna att avgöra vilken omsorg som i gengäld skall ägnas deras själar själarykt.

Utfärdarna beseglar tillsammans med herr Karl och sina ovannämnda mågar. Riddaren Magnus Gisleson, som håller räfsteting i Linköping på kung Albrekts vägnar, dömer Peter Skalle att betala 13 mark och 8 örtugar för en i Bankekind begången stöld. Pengarna skall Peter Skalle, vid vite av 40 mark till kungens ensak, betala till Bo Jonsson eller dennes syssloman inom sex veckor efter det att han hört brevet.

Bothild Bennedotter, änka efter välboren man Sverker Haraldsson, ger — till själagagn för sig själv, sina söner och föräldrar — till den prebenda i Linköpings domkyrka som grundats av makens förfäder 4 attungar i Asby på Visingsö att användas till underhåll av prebendaten, vilken skall fira mässor i kapellet och delta i gudstjänsten i koret.

Kung Albrekt kungör att han med samtycke av alla sina och Sveriges rikes rådgivare har gjort sin rådgivare Bo Jonsson, välboren man, till sin högste ämbetsman och givit honom full makt att förestå kungens gård och kost och råda över alla fogdar, nuvarande och kommande, och över alla andra kungens tjänare, som dagligen är i kungens gård eller med hans samtycke insätts däri, de skall lyda honom i allt som tillkommer kungen.

Han skall ha full makt att efter gårdsrätten döma till döden alla dem som kan förbryta sig i kungens gård eller i kungens närvaro. Alla de borgar som kungen nu har eller härefter kan komma att få skall stå öppna för Bo Jonsson, och kungen ger honom makt att höra de kungliga fogdarnas och ämbetsmännens räkenskaper och därefter vidarebefordra dem till kungen. Kungen varken vill eller skall tillsätta eller avsätta fogdar eller andra ämbetsmän över land eller på borgar utan Bo Jonssons råd.

Vidare lovar kungen att inte begära något lån av honom utan hans goda vilja. Skulle han för kungens skull råka i skuld eller i fejd eller drabbas av fiendskap, skall kungen och hans arvingar ersätta honom och hans arvingar härför. Detsamma utlovas för Bo Jonssons tjänare och vänner, om de tillsammans med honom eller på hans uppdrag råkar ut för något för rikets, kungens eller kronans skull.

Skulle Bo Jonsson av något skäl skiljas från sitt ämbete, skall han och hans arvingar dessförinnan ges säkerhet för de skulder som han bevisligen har ådragit sig för kungens skull. Om han dör som kungens högste ämbetsman, skall kungen ge hans arvingar samma säkerhet inom en månad efter hans död. Ärkebiskop Birger i Uppsala, biskoparna Nils i Linköping, Nils i Skara, Tyrgils i Strängnäs och Magnus i Västerås, Karl Ulfsson, rikets marsk, Magnus Gisleson, Bengt Filipsson, Anund Jonsson, riddare, och Finvid Finvidsson, sven, vilka alla är närvarande, lovar att på begäran av kungen med råd och dåd hjälpa Bo Jonsson i tillvaratagandet av kungens och kronans rätt och tillstyrker att kung Albrekt ger honom denna makt och håller honom och hans arvingar skadeslösa.

Kungen beseglar med sitt sekret, som han använder istället för sigillet, tillsammans med rådsherrarna. Sven Jonsson skänker till själagagn för sig och hela sin familj 1 attung jord i Harg i Vikingstads socken till Vreta kloster. Om någon av hans arvingar eller någon annan vill ha denna attung, skall denne betala klostret 60 mark i reda pengar. Utfärdaren beseglar tillsammans med herr Magnus Gisleson riddare , herr Nils, ärkedjäkne i Linköping, och herr Asgot, kyrkoherde i Vreta. Tornets sockel är utförd i huggen granit. I västra portalen, ovanför dörrpartiet, är ett runt fönster med blombladsformat spröjsverk.

Fönsterbågarna är utförda i kraftigt gjutjärn, med nygotiska spröjsverk som sattes in På sakristians vardera sida finns två mindre spetsbågiga fönster. På sakristians västra fasad, sitter också ett runt litet fönster som ger ljusinsläpp på sakristievinden. Tornet har smala rektangulära och spetsbågiga fönsteröppningar, där spröjsade bågar av trä sitter. Ingången markeras av en flersprångig nisch.

Pardörren är utåtgående och är klädd med stående brunmålad pärlspontpanel. De kraftiga svartmålade gångjärnsbeslagen är sirligt utförda i nygotik. Vapenhusets ingång markeras med en bågformad nisch i putsen, där en inåtgående pardörr sitter, klädd med brunmålad fasspontpanel. Den norra utbyggnaden har två ingångar, den ena till värmekammaren och den andra till WC. I båda öppningarna sitter inåtgående pardörrar klädda med horisontell profilerad panel.

Ovanför dörren som leder ned i värmekammaren sitter ett fast spröjsat fönsterparti. Båda dörrarna och fönstret är brunmålade. I öppningarna sitter brunmålade luckor. Sakristian täcks av ett valmat tak och utbyggnaden i norr av ett pulpettak.

Global LEI · Legal Entity

Taken är täckta med plåtmaterial med olika läggning och är svartmålade. Sakristians tak är lagt med bandtäckt plåt. Takfoten är brunmålad. Taken har fotrännor och svartmålade stuprör med raka knän och utkastare. På korgaveln sitter ett vitmålat kors. Ett svartmålat rörkors är uppsatt på vapenhusets nock i söder.

Tornet täcks av en hög och smal pyramidformad huv klädd med kopparplåt. Även murpilastrarna är avtäckta med kopparplåt. På tornet finns två rundbågiga ljudöppningar i samtliga väderstreck. Spiran avslutas upptill av ett kulkors av förgylld koppar. Tornets fyra frontoner avslutas med en stång med en kula. Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard? Wikimedia Commons-bilden ska beskriva objektet eller närliggande ämne. Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Kyrka - Unionpedia

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet. I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier. Kringla använder information hämtad från K-samsök och Europeana.

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis! Som inloggad anvädare på kringla. Skapa ditt konto gratis här! Logga in Ny användare. Sök i karta · Detaljerad sök. Fast länk. Spira, Sadeltak, Sadeltak, Sadeltak - Valmat. I vinkeln me Visa hela. Den f d värmekammaren har kvadratiska fönsteröppningar i väster.

Fönsterbågarna är målade i brun kulör. Samtliga solbänkar är utförda av svartmålad plåt. Kyrkligt kulturminne. Visa metadata.