Uncategorized

Mötesplatser för äldre i viby

Mötesplatser öppen verksamhet. Dagcentraler öppen för alla. Tillsammans med region Halland och övriga halländska kommuner har Varbergs kommun en överenskommelse om kultur för äldre. Läs mer om kultur för äldre. Varbergs kommun har även en inspirationslokal där du som arbetar inom äldreomsorgen, är anhörig eller frivillig kan få inspiration, vägledning och möjlighet att låna material.

Läs mer om Inspirationslotsen. Publicerad av: Karin Olsson. Aktiviteter och mötesplatser för äldre. Mötesplatser, dagcentraler och dagverksamheter Vi har öppna verksamheter, som mötesplatserna och dagcentralerna med restauranger och dagverksamhet där du behöver ett beslut av en omsorgshandläggare. Mötesplatser öppen verksamhet Dagcentraler öppen för alla Dagverksamhet.

Kultur för äldre. Söder om prästgården ligger arrendatorbostället, vars bebyggelse i huvudsak härstammar från talets första decennier. Av Gumaelius park finns idag mycket lite kvar och området är tämligen igenväxt. Söder om prästgården ligger ett gravfält bestående av en domarring, två stensättningar och en hög. I odlingsmarken nära gården finns även ett större område med röjningsrösen. Lundby prästgård är en av de bäst bevarade prästgårdsanläggningarna i länet och utgör en miljö av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.


 • Hjälplinjen;
 • Heba hyr ut till Frösunda Omsorg.
 • Chatroulette Limhamn-Bunkeflo‎ Kvinnor Som Soker Man Gratis Knulla.

Någon nybyggnation förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse bör ej tillåtas vid själva prästgården. Vid eventuell ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, placering och färgsättning. För att de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen Genstorp 32e Lundby prästgård Lundby Prästaskogen Staden Viby socken efterlevs.

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m I Kulturhistorisk byggnadsinventering ingår: 62 Lundby Prästgården, pastorsbostad, 2 flygelbyggnader, arrendatorbostad, arbetarbostad, ekonomilängor Delar av miljön ingår i en av Riksantikvarieämbetet avgränsad kulturmiljö av riksintresse KT10 I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap ingår: Viby del av I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter ingår: Väg del av I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår: 25 Domarring, stensättningar, hög 0 meter Norra sjön Borghol Viby sjö Viby socken 32f Väg , Enekorset - Vretstorp Vägmiljö På ryggen av en rullstensås väster om Viby sjön löper en av kommun ens äldsta landsvägar.

Historik Då man i äldre tider helst valde att ta sig fram där det var torrt och lättframkomligt blev rullstensåsarna nästan alltid utnyttjade som färdvägar. Vägen, som sträcker sig fram på ryggen av Askersundsåsen, från Askersund upp genom Vretstorp och vidare mot Edsberg, är en av de äldsta landsvägsförbindelserna mellan götalandskapen och Västernärke. Strax söder om Viby sjön, i knutpunkten mellan de två landsvägarna Örebro-Tiveden och Askersund-Västernärke, växte med tiden ett bygdecentrum fram med gästgiveri, marknad och tingshus.

Invid vägen på Viby sjöns västra strand anlades en prästgård, Lundby, samt gården Körtingsberg. Vid Körtingsberg viker en väg av österut mot Viby kyrkby.

Storseger för Viby hemma mot Västerås – Ekuriren

Under talet kantades vägen norrut mot socken gränsen av ett flertal torp. Genom åren har vägsträckningen modifierats något, bl a genom beredskapsarbete i början av talet, då vägen vid Lundby rätades och flyt- Väg väster om Viby sjön tades ett tjugotal meter ner mot sjön. Under talet belades vägsträckan Vretstorp-Fjugesta med oljegrus. Kulturmiljö Från Vretstorp, upp förbi Viby sjön och vidare norrut till kommun gränsen vid Enekorset, sträcker sig en rullstensås.

Ca en kilometer åt nordost fortsätter sedan rullstensåsen norrut mot Fjugesta. Åsens bredd varierar mellan ca meter. Väg är i sin helhet en utpräglad åsväg och har trots sin asfaltbeläggning kvar sin äldre och marknära landsvägskaraktär. Vägbanan följer mjukt rullstensåsens topografi. I nära anslutning till vägen finns förutom en del bebyggelse även några gravfält av järnålderskaraktär.

Troligen är vägen äldre än gravfälten, då dessa ofta anlades i anslutning till viktiga färdleder. Längs vägen finns även några lämningar efter äldre bebyggelse, en milstolpe samt i områdets södra del en gammal stenvalvsbro ett tiotal meter från nuvarande väg. Vid prästgården finns den äldre vägsträckningen bevarad vid sidan om nuvarande väg. Vägkanterna, särskilt norr om Viby sjön, består bitvis av en artrik, hävdgynnad flora. På grund av sin långa kontinuitet och välbevarade landsvägskaraktär, utgör vägmiljön ett område av mycket högt kulturhistoriskt värde.

Milstolpen, den gamla stenbron samt den äldre vägsträckningen vid Lundby underhålls och bevaras. Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m I Kulturhistorisk byggnadsinventering ingår: 55, 57, 62, se 32e Lundby prästgård resp 32g Körtingsberg Delar av miljön ingår i en av Riksantikvarieämbetet avgränsad kulturmiljö av riksintresse KT10 I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap ingår: Viby del av I Ängs- och hagmarker i Örebro län ingår: Viby sjön del av I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter ingår: Väg del av I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår: 5 Stensättningar 11 Gravfält med stensättningar Milstolpe Bebyggelselämning Bebyggelselämning Stenvalvsbro samt 25, , se 32e Lundby prästgård resp.

Historik Körtingsbergs herrgård är känd sedan talet och var den första stora herrgården i Viby. På års karta finns gården inritad som ett frälsegods med hela sex mantal. Namnet Körtingsberg, bildat av det äldre bynamnet Körtinge och tillägget -berg, uppstod först under talet. Genom överste Gustaf Gadde blev godset ett säteri. Gadde lät samma år bygga en ståndsmässig herrgårdsbyggnad i karolinsk stil. Väster om herrgården, på platsen för dagens Körtinge gård, låg enligt års häradskarta Körtingsbyn.

På Körtingsbergs herrgård har det funnits ett mejeri och en väderkvarn.


 • linköpings ryd dejt!
 • dating site bromma!
 • Kolla in Mötesplatser - visa_nyheter.
 • hässleby dejt!
 • karlskrona stadsförs. dating apps!
 • torpa dating sweden!
 • hunnebostrand dejting!

Kvarnen flyttades under talets första hälft till Gällersta forngård. Till herrgården hörde också ett trettiotal större och mindre torp. Där bodde en stor del av alla de män och kvinnor som utförde dagsverken på herrgården. De lite större torpen hyrde ofta själva en dräng som istället för torparen fick utföra de ålagda dagsverkena. Den västra kallas numera Körtinge, medan den östra fick behålla namnet Körtingsberg. Körtingsbergs herrgård Nykterhetsrörelsen växte under talet sig stark i Viby bygden.

På Körtingsbergs ägor, norr om själva herrgården, lät blåbandsföreningen God Framtid uppföra en blåbandslokal I herrgårdens kök bjöds de på mat.

var ska man få avslappnad sex virtuella annonser sex spel

Odlingsmarken kring gården har brukats länge och har därför genomgått en hel del förändringar. För att skapa stora sammanhängande åkrar har åkermarken täckdikats, bäcken rätats, odlingssten och andra hinder plockats bort. Under talets senare hälft sänktes Viby sjön med ca två meter, vilket medförde att den vattensjuka marken närmast sjön kunde nyttjas som ängsmark. Kulturmiljö Vid Viby sjöns nordvästra strand, på en höjd av ca meter över havet, ligger Körtingsbergs herrgård. Gården omges på tre sidor av åkermark. Denna är i stort sett rensad från odlingssten och utgör ett antal större sammanhängande åkrar.

En rätad bäck rinner i nord-sydlig riktning genom åkermarken. Öster om gården, ner mot Viby sjön, finns betesmarker och närmast sjön ett brett strandskogsbälte. Huvudbyggnaden vid Körtingsbergs herrgård består idag av en rektangulär träbyggnad i två våningar med ett polygont torn mitt på fasaden mot trädgårdssidan. Fasaden består av liggande och stående vitmålad panel.

Norr om huvudbyggnaden ligger trädgårdsmästarbostaden, en timmerbyggnad i två våningar med vitmålad träpanelfasad. Vitmålad är även inspektorsbostaden väster om huvudbyggnaden, en timmerbyggnad i en våning med liggande panel. Söder om huvudbyggnaden, på andra sidan om vägen mot Körtinge ligger en fd statarlänga från talet. Byggnaden är uppförd i timmer och består av två våningar med loftgång. Fasaden är rödfärgad med snickerier i brutet vitt.

Fram till talet rymde längan fem lägenheter, á ett rum och kök. Väster om huvudbyggnaden återfinns även gårdens många ekonomibyggnader, mestadels träbyggnader med traditionellt rödfärgade fasader och vita snickerier. Blåbandslokalen norr om gården har byggts till och inrymmer idag en snickeriverkstad.

Drygt meter väster om herrgården ligger gården Körtinge. På vägens norra sida återfinns manbyggnaden, en vitputsad byggnad i två våningar med omkringliggande ekonomibyggnader. Alldeles söder om vägen ligger en välbevarad mindre smedja, vilken även inrymt ett snickeri. Inom miljön bör ingen ny bebyggelse uppföras förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse. För att undvika 32g Körtingsberg Viby socken Körtingsbergs herrgård är den äldsta storgården i Viby och utgör med sin välbevarade bebyggelse en kulturmiljö av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.


 1. Chatroulette Limhamn-Bunkeflo‎ Kvinnor Som Soker Man Gratis Knulla.
 2. Hitta träffpunkt och mötesplats för seniorer.
 3. billdal single!
 4. Träffpunkter i Norrtälje kommun.
 5. dejta i älvsåker!
 6. Viby Norra s skador på kulturlämningarna ska skogsvårdsåtgärder i och i anslutning till dessa miljöer utföras med varsamhet. Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m I Kulturhistorisk byggnadsinventering ingår: 55 Körtingsberg , Körtingsbergs herrgård, huvudbyggnad, trädgårdsmästarbostad, loftbod fd statarlänga , inspektorsbostad och ekonomilängor 56 Körtingsberg tidigare Körtingsberg fd blåbandslokal, idag snickeriverkstad 57 Körtingsberg bostadshus, bod Delar av miljön ingår i en av Riksantikvarieämbetet avgränsad kulturmiljö av riksintresse KT10 Viby socken I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter ingår: Väg del av I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap ingår: Viby del av 32h Värnsta Herrgårdsmiljö, Fornlämningsmiljö, Odlingslandskap talssäteriet Värnsta ligger i ett kuperat odlingslandskap med lång kontinuitet.

  Historik Det kuperade området kring Värnsta hör sannolikt till de områden i trakten som tidigt koloniserades. Vid Värnsta gård finns bl a ett gravfält som vittnar om att platsen var bebodd redan under järnåldern. Fram till var Värnsta, som i äldre tider kallades Värsta, en bondby. Detta år slogs fyra hemman samman till ett gods av Melker Falkenberg av Bålby. På Torings karta från är gården markerat som säteri. Efter att en brand förstört manbyggnaden uppfördes en ny tvåvåningsbyggnad i trä med Huvudbyggnaden vid Värnsta I Ängs- och hagmarker i Örebro län ingår: Viby sjön del av I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår: bebyggelselämning bebyggelselämning skiffertak.

  Intranät för anställda

  År flyttades en flygelbyggnad från huvudbyggnadens sydöstra sida, för att på dess nordvästra sida uppföras i förändrat skick. Vid denna tid planterades också ett flertal alléträd. För ritningarna stod arkitekten Hans Hedlund. På gården har det även funnits ett mindre mejeri. Under slutet av talet genomfördes omfattande dräneringsarbeten och nyodlingar på godsets marker. Till gården hörde vid talets slut fem arbetarbostäder. Skarbysjön öster om gården sänktes i två omgångar, under talet och talet, men sjöbottnen blev aldrig så torr att den kunde nyttjas som åkermark.