Uncategorized

Dating i hotagen och laxsjö

Det logiska felet var snarare att man därigenom såg alla boplatser som mer eller mindre oanvändbara för tolkningar av rumslig art: «The archaeological material consisted of many excavated sites, but very few were Cdated and in the earlier literature they were regarded as quite hopeless to analyze, this depending on their presumed complexity and mixing». Forsberg v. Boplatserna sågs tidigare mest som behållare för kultur och förekomsten av klart daterbara och kulturindikerande föremål av sydskandinavisk typ på boplatserna var försvinnande liten.

Att man kunde se olika typer av fångstboplatser och också analysera den rumsliga organiseringen av aktiviteter på boplatserna var som bekant något som framkom i samband med den processuella arkeologin under slutet av talet och talet. Denna arkeologi gjorde ett starkt intryck på de studenter som ville frigöra sig från den kulturhistoriskt och konsthistoriskt dominerade arkeologin som då fanns i Norden. Det var kanske inte så underligt att dessa inriktningar sågs som en nyckel att låsa upp en del av problemen med de norrländska fångstboplatserna Forsberg Kan socialt rum och gruppsammansättning studeras i det norrländska materialet?

Ur detaljkronologisk synvinkel är detta säkert sant och det har också medfört att kunskapen om de olika kronologiska faserna för sten- och bronsåldern i Norrland är mindre än vad som är fallet för motsvarande perioder i Sydskandinavien. På en boplats med många och komplicerade lager blir dokumentationen oftast inriktad på att se förändringar mellan de olika tidsfaser som representeras i lagerföljden. Detta kan ofta ske på bekostnad av förståelsen av boplatsytan som en kronologiskt synkron eller postulerat synkron helhet.

Sök Dina förfäder

Goda exempel på detta är bland annat undersökningarna vid Varris, Vilhelmina sn där många tusen kvadratmeter grävdes på varje lokal Hvarfner Detta innebär att man med utgångspunkt i ett sådant material kan börja ställa frågor om hur boplatsytan har använts och hur rummet har strukturerats utifrån ekonomiska, sociala, och ideologiska utgångspunkter. Ett stort problem här har varit tron att man måste ha absolut samtidighet mellan de fenomen man studerar för att kunna göra sådana analyser. Skall vi ha några som helst möjligheter att diskutera boplatser som resultat av individers och gruppers praxis, måste vi ha en viss möjlighet att se dem som relativt samtidiga, trots att de i sträng mening egentligen inte är det.


 • malmslätt göra på dejt.
 • träffa tjejer i stockholm.
 • dejt aktiviteter i rogberga-öggestorp.
 • Från Wikipedia.
 • rämmen dejting.
 • romantisk dejt attmar.
 • norrköpings matteus kvinna söker man.

Det som blir intressant är ju snarare hur stor tidsspridning som kan tillåtas från fall till fall utan att analysen blir meningslös. De tolkningar som gavs i avhandlingen var dock relativt begränsade och endimensionella och det har i det norrländska boplatsmaterialet funnits en stor potential i detta avseende som få har utnyttjat vidare jämför dock Bergman ; Spång Figur 2.


 • Instagram #meteox.
 • "Sheep, Lakavattnet, Jämtland, Sweden" på Arkivkopia!
 • romantisk dejt ovanåker.
 • dating site sorsele.
 • ramdala romantisk dejt.

Bimodala avslagskoncentrationer som i artikeln Hyddan begränsade spridningen av avfall och föremål som använts inomhus. På samma sätt som Grøn tolkade sina två mikrolitkoncentrationer som ett resultat av den sociala gruppen två familjer i varje hydda , tolkades de bimodala avslagskoncentrationerna som ett resultat av att multifamiljen var den grundläggande sociala enheten i samhället Grøn , jämför Tanner ; Riches En alternativ tolkning som utgår ifrån att koncentrationerna endast var verkstadsplatser för tillverkningen av bifaciala spetsar och att dess form beror på hur avslag föll i timglasform i samband med tillslagningen bedömdes som mindre trolig eftersom en del bimodala koncentrationer har övervikt av tunna avslag och andra av tjocka avslag Forsberg Om alla koncentrationer enbart var resultatet av spetstillverkning borde alla ha en dominans av tunna avslag.

Ett annat argument mot tolkningen av koncentrationerna som resultat av mänskliga aktiviteter i hyddor har framförts av Bergman Hon menar att de bimodala avslagskoncentrationerna antingen är verkstadsplatser eller depositionsytor när man har rensat boplatsens «bostadsdelar» från avfall.

Den skillnad i tolkning mellan bimodala avslagskoncentrationer i skogslandet verkstadsplatser i boplatsens utkant och förfjällsområdet hyddor som gjordes för Luleälvsboplatserna kritiseras också: «Författaren menar att likheterna, vad avser form och storlek, mellan avslagskoncentrationer i förfjälls- respektive skogsområdet, inte motiverar skilda tolkningsmodeller» Bergman Man kan mot detta anföra att hon själv använder olika tolkningsmodeller när hon säger att det antingen rör sig om verkstadsplatser eller sekundärt avfall.

Hon säger vidare att det är osannolikt att man har tillverkat spetsar inomhus med «hänsyn till de olägenheter som förekomsten av vassa avslag inne i en hydda torde ha medfört» En stark orsak till hennes tolkning är säkert att hon i sitt boplatsmaterial tydligen inte har iakttagit sådana bimodala avslagskoncentrationer som nämns för förfjällsboplatserna från Luleälven.

Bebyggelse - byggnad

Här måste man dock föra fram det enkla faktum att Bergman i hela sitt boplatsmaterial endast har ett par förfjällsboplatser. Vid närmare examination av Bergmans egen dokumentation av dessa, ser man att det här faktiskt förekommer bimodala avslagskoncentrationer av just det slag som har anförts för Luleälvsmaterialet, till exempel på Raä a, Herranjarka, Riebnes och Raä , Sädvajaure Bergman Fig.

Avslagskoncentrationen på Raä a var bimodal och mätte ca 6 x 4 m, Den innehöll skrapor i den ena toppen och ett förarbete till en spets i den andra Fig. Bergman tolkar den som verkstadsplats för spetsar där också skrapor och knivar av mörk kvartsit tillverkats eller omretuscherats Bimodaler från a Herranjarka, Arjeplogs sn b Sädvajaure, Arjeplogs sn man kombinerar de tre olika råmaterialens spridning, se en större koncentration med två toppar — en bimodal koncentration Fig.

Den skulle i så fall ha måtten 6 x 4 m. Till denna bimodala koncentration är fynden koncentrerade: skrapor i de tre olika råmaterialen, spetsar av skiffer, slagg och textilkeramik, liksom ett förarbete till en spets i ljus kvartsit. Bergman säger i sin summering av lokalen att «Även om graden av samtidighet mellan de olika fyndkategorierna inte kan fastställas påvisar depositionsytans begränsade omfattning, men varierande innehåll, en avsiktlig och upprepad disposition av lokalens yta, vilken kännetecknar längre vistelser snarare än korta uppehåll.

Mot denna bakgrund kan lokalen karaktäriseras som en lägerplats» Bergman Det förefaller enligt min mening som om den sannolikaste förklaringen till att man här har olika typer av aktiviteter inom samma begränsade område är att det på denna lägerplats har funnits en fysisk struktur en hydda som har begränsat och strukturerat den «avsiktliga och upprepade disposition av lokalens yta» som Bergman observerar. Små föremål som fallit ner här och inte har haft något större värde för hyddans innevånare bör ha lämnats kvar.

Avslag från spetstillverkning kan mycket väl tillhöra en sådan kategori. Ytterligare ett starkt argument rör sammansättningen av många olika fyndkategorier som representerar olika slags aktiviteter på samma yta. På Keddekboplatsen gjordes dock slitspårsanalyser av skrap- och avslagsmaterialet och resultatet för skraporna i de bimodala koncentrationerna visar antingen inga skador alls, eller att man hade använt skraporna på mjukt material. Då det dessutom förekommer keramik, råasbest och ett bryne i samma koncentration där spetstillverkningen och skrapor och retuscherade avslag som använts på mjukt material förekommer är det mest sannolikt att det rör sig om en hydda där man har utfört alla dessa olika aktiviteter.

Figur 4. Den bimodala avslagskoncentrationen från Keddek, Jokkmokk sn, Lule älv, La. Analysen av Luleälvsmaterialet stannade dock i och med konstaterandet att det rörde sig om hyddor. Ett sådant arbete pågår och de aspekter som tas upp i denna artikel är bara en liten del av det arbetet och rör primärt materialet från Foskvattnet. Karta över Foskvattnet med de undersökta lokalerna utsatta.

Foskvattensjöarna inventerades först under Raä:s fornminnesinventering för den ekonomiska kartan. Då påträffades bl a 6 boplatser och två fångstgopssystem vid Stora Foskvattnet och ett gropsystem vid Foskvattsåns utlopp i Hotagen Fig. Av totalt 13 boplatser gjordes provundersökningar av 10 boplatser med den så kallade TIS-metoden. Den innebär att man utifrån en centralpunkt drar linjer radiellt åt olika håll. Längs dessa linjer grävs sedan provgropar med jämna mellanrum. Centralpunkten läggs i det man enligt inventeringsresultatet bedömer vara centrum av boplatsen.

Vid provundersökningarna efterstävade man att gå tillräckligt långt in från stranden för att kunna täcka de möjliga boplatsytor som fanns innanför strandplanet.

Skyddsjakt beviljad på fyra björnar och en varg

Grovblockig och starkt lutande terräng tar då vid. Det enda undantaget är ett område på den östra stranden av Stora Foskvattnet, där två mindre vattendrag rinner in i sjön. Mellan och m2 täcktes av provundersökningarna på varje lokal. Vid 5 av lokalerna bestämdes att fortsätta undersökningen med slutundersökning.

Av de övriga fem lokalerna var det endast två raä 77 och 78 som gav mer än något enstaka avslag vid TIS-undersökningen. Boplatserna vid Stora Foskvattnet ligger vid sjöns in- och utlopp. Det enda övriga koncentrationsområdet av boplatser ligger just där Svartån rinner in i sjön. Figur 6. Gemensamt för alla de tre förstnämnda boplatslokalerna är förekomsten av bimodala avslagskoncentrationer. På Raä kan man se en koncentration som går igenom lager och som har många olika fynd och avslag av olika råmaterial.

Denna koncentration låg ca 10 m från strandlinjen, precis i övergången från strandplan till skogsmark. Den var vänd med ena långsidan mot vattnet och låg alltså parallellt med stranden Fig. I min analys av Keddekboplatsen uppmärksammade jag också förekomsten av en «tunga» som gick ut ifrån avslagskoncentrationerna ungefär på mitten Fig.

Användarmeny

Tolkningen utgick ifrån det rör sig om avslagsmaterial som har dragits med i samband med passage ut och in i hyddan genom ingången. På Keddekboplatsen låg hyddorna parallellt med strandlinjen och hade «tungan» eller ingången placerad mot vattnet som låg ca 5 m bort Fig. Det kan röra sig om ingången till hyddan, men schaktkanten i N skär en del av avslagskoncentrationen här, så det är teoretiskt möjligt att grävning av några kvadratmeter längre mot N kunde ha gett en säker indikation om det här fanns en liknande utbuktning eller tunga.

DigitaltMuseum

Lokalen ligger väldigt exponerat på sjöns S strand, som är rak utan några vindfång överhuvud taget i form av små öar eller uddar Fig. Att lägga ingången bort från vattnet kan vara gynnsamt vid starka nordliga vindar. Figur 8. Fotoöversikt, R , Foskvattnet. Översiktsplan av lokal , Keddek, Lule älv. Här har man avslagskoncentrationer av porfyr och tuff på båda sidor om en härd, där porfyren dominerar på den ena sidan och tuffen på den andra Knutsson et al.

Knutsson m. Om tolkningen som Grøn och jag själv gör, att de två delarna av hyddan utnyttjas av var sin familj är riktig, skulle så en sådan «svart-vit världsbild» kunna referera till olika sociala roller i en multifamilj. Riches visar i sitt centrala arbete om social organisation i nordliga fångstsamhällen att den primära hushållsenheten i de många eskimåsamhällena utgörs av ett par familjer med släktskapsband mellan varandra Riches En liknande social organisation skulle mycket väl kunna vara tänkbar under epineolitisk tid i Norrland utifrån jaktens betydelse och det mobila levnadssättet.

En annan aspekt på indelning av hyddor enligt sociala kategorier är förstås genderbaserade skillnader. Engelstad påpekar att svårigheter att tolka genderrelaterade aktiviteter hänger ihop med att vi vet relativt lite om hur sådana visar sig i det arkeologiska materialet. Grundantagandet är ofta att om man har en dualitet i artefaktmönstren och en dikotomi vad gäller artefakttyper har man försökt knyta det till en motsvarande dualitet vad gäller genderroller Engelstad Det vore naturligtvis säkrare att inte göra någon tolkning i detta fall, men samtidigt tror jag det är viktigt att påpeka mönstren i hyddorna och att bidra med en tolkning.

På det viset aktualiseras frågan och andra forskare kan lägga fram argument för eller emot tolkningen. Man kan se en viss motsättning mellan tolkningsmodellerna med referens till hyddan vid Raä Modellen med två familjer förklarar ganska bra fördelningen av avslag i hyddan, där tillverkning av stenredskap försiggår i hyddans två motsatta delar. Studerar man fyndens fördelning i hyddan får man däremot en annan bild.

Merparten av bifaciala förarbeten, skrapor och retuscherade avslag förekommer i den östra delen, medan asbestkeramik och ett nätsänke ligger i den västra delen. På Keddeklokalen förekommer dock skrapor och retuscherade avslag mer jämnt spridda än på Raä Den andra avslagskoncentrationen på Raä ligger bara någon meter österut från den ovan diskuterade hyddan. Detta gör det föga troligt att de har varit i bruk samtidigt. Överhuvudtaget kan man säga att ett mer omfattande bruk av Canalyser på arkeologiska lokaler skulle vara av godo mer resurser. Denna andra koncentration kan också tolkas som en hydda utifrån form och storlek, men har antagligen varit använd under mycket kortare tid.

Argument för detta är bland annat att den indikeras av avslag av bara ett råmaterial; att den bara förekommer i ett lager L2 och att den innehåller ett mindre antal fynd.

Den har legat med kortsidan mot sjön, och eftersom grävningsschaktet skär koncentrationen i Ö och NÖ, är det svårt att avgöra var ingången har varit placerad sannolikt i öster. Fynden fanns nästan alla i den S delen av hyddan och utgjordes av förarbeten, spetsar, keramik och ett retuscherat avslag. Här kan vi se att den dikotomi som iakttogs för den första hyddan, inte gäller.

På lokalens V del, några meter från hydda 1, ligger ett område med fynd av asbestkeramik, asbestlera och råasbest. Det rör sig uppenbart om ett område där man har tillverkat asbestkeramiken. De få lokaler där sådana har funnits tolkas av henne som produktionsscentra.

User:Terriethomas/Sandbox/code/Norway Genealogy - FamilySearch Wiki

I anslutning till härden på lokalens S del ligger också ett område med fragment av slagna spetsar samt några skrapor och retuscherade avslag. Om man utgår ifrån avslag skoncentrationerna, har hyddorna på Raä varit ca 6 x 4 meter stora: exakt samma storlek som hyddorna på Keddekboplatsen. Raä låg alltså vid motsatt ände av sjön. Här fanns en bimodal avslagskoncentration som mätte 6 x 4 meter Fig. Detta var den huvudsakliga fyndspridningen på boplatsen.