Uncategorized

Adelsö-munsö dating app

Rich Minimal Serif. Justify Text. Note: preferences and languages are saved separately in https mode. Lista över riksintressen för kulturmiljövården. Suggest as cover photo Would you like to suggest this photo as the cover photo for this article? Yes, this would make a good choice No, never mind. Thank you for helping! Thanks for reporting this video! Oh no, there's been an error Please help us solve this error by emailing us at support wikiwand.

Thank you! Hadorph säger, att en Arabisk författare ifrån Nubien äfven på flere ställen i sitt Geographiska arbete omtalar Björkö. Om man i andre Under trodde, att Björkö var Sveriges llufvudstad, kunde det vara mindre underligt, då dess vidsträckta handel gjorde, att det flere- städes var den enda stad af betydenhet man här kände. Äfven vet man med visshet, att till och med efter stadens förstöring flere Sveriges Konun- gar bott på Konungasätet vid Björkö, Adelsö slott, eller Hofgården, och där- ifrån utgifvit stadgar och författningar.

Björkö och dess område har således tid efter annan varit en älskad vistelseort äfven för Öfverkonungarne, ja till och med en Hufvudstad, men ej för hela Riket, utan dels för visse af Sam- konungarne, dels för de Fylkis-Regenter och Under-Konungar, som åtskillige tidskiften tyckas innehaft ett Feodal-Rike, förmodligen bestående af flere kring Björkö liggande stränder och öar i Mälaren. Sigtuna har utom, om man 3o så behagar, vid Odens tid icke heller någonsin varit hela Rikets Hufvudstad» ehuru där, äfven som vid Björkö, varit Kongsgård, och sä vida Konuliga- säte.

Adamus Brem.

Customer reviews

Björkö och Sigtuna, hvaremellan man kan resa till en del land vägen, men äfven helt och hållet sjöledes, äro belägne öfver 3 mil från hvarannan, h vilket visserligen kunde anses för en nära be- lägenhet, särdeles på en tid, då endast få Städer funnos. Äfven hade de det gemensamt, att de kunde af sjöfarande åtkommas uti en och samma in- sjö Mälaren, ej särdes långt ifrån dess utlopp i salts jon , och sedan man kom- mit in igenom detta sund, var det ungefärligen lika nära att komma till det ena som det andra stället, och om man tänker sig denna ställning, blir det lätt att förstå Adamus, och då behöfs icke den orimlighet, att göra Björkö till en förstad till Sigtuna.

Således säger han, att man kunde pä 5 dagar segla från Skåne till Sigtuna, eller till Birka. Rimbertus nämner icke en gång Sigtuna, hvilket ställes rätta och urgamla namn Ansgarius visserligen, framför alla Svenska orters benämningar, känt och omtalat, om detta varit det Birka, hvarest han 2 gångor uppehållit sig och h varje gång omkring och äfven öfver ett år, och där, utom andra lärare, författaren Rimbertus sjelf någon tid vistats.

Att vissa delar af större städer hafva särskildte namn hö- rer till sednare inrättningar, men Sigtuna förändrade icke namn, äfven dä det helt och hållet ombyggdes och flyttades på annat ställe. Att en stor, ur- gammal och med sitt rätta namn berycktad Stad skulle kallas Birka, emedan en Kongsgård låg nära därvid, är ingalunda trovärdigt, och om något slags förstad vid Sigtuna skulle fått benämning af dess handelsrörelse, hade den blifvit kallad Kaupungj Kauptun eller Köping, och ej Birka, hvilket ord alldrig betydt handel.

Adamus Bremensis säger, att både Sigtuna och 3i Birka lågo nära Upsala, hvilket äfven passar med Björkö. Jag har sjelf i min ungdom i Tyskland gått 6 mil om dagen, flere dagar å rad. Skulle nu Björkö' vid Adelsön endast varit en förstad till Sigtuna, sä kunde man med mera skäl säga, att Malmö fordom endast varit en förstad till Lund; ty däremellan är endast hälften så långt. Vår Bremiske Författare beräknar äfven en hel månads resa landvägen ifrån Skåne till Sigtuna, dä han helt uttryckligen skiljer detta ställe ifrån Birka och säger Cap.

Uti ett slags bihang Subscriptiones till S. Stenkils tid eller omkring io6o-talet voro 3me stora och rycltbara städer i Sverige, nämligen Sigtuna j Skara och Björkö. Äfven Saxo Gram- maticus säger p. Vidare säger han, att söder därifrån ligger Sigtuna: Civitms magna Sictona, se C. Nå- got dylikt samlingsställe vid Sigtmia finna vi intet spår till, och är där hvar- ken någon stensatt Tingsplats, eller någon Tingshög. På Adelsön äro där- emot, lika som vid gamla Upsala, där allhärjar-Ting höllos, 3:ne äfven så ansenliga, om ej större Kongshögar jämte en Tingshög, och äfven som Upp- lands-Lagen blifvit följd vid domsluten pä Upsala högar, så lär fijörkö-Rät- ten i sitt äldsta skick tjänt till efterrättelse vid Tingen på Hofgårds Slotts- högar, åtminstone i de mål, som angått stadens angelägenheter.

Björkös Historia går icke så långt tillbaka, att den kan börjas med sta- dens anläggning, man vet blott, att flere af Europas handlande folkslag fli- tigt besökte dess hamn. Vi hafva för öfrigt inga uppgifter, som med någon TLSshet upplysa detta ställes äldsta märkvärdigheter, eller gifva en säker an- visning att förklara alla där befintliga fornlämningar.

The description of Tidtabellen

Något kan dock ej Utan all trovärdighet anföras. På det sednare residerade stundom Konungarne äfven efler stadens förstöring.

Huvudnavigering

I staden bodde Handlande, Närings- idkare och Stridsmän. Om eller när någon Hunnisk hord inkom uti, eller aftågade från detta Rike, kan ej säkert bestämmas. Sagan af Sorle den Starke, som finnes i Björners Samling, är väl in- galunda en af de pålitligaste. Man har dock ingen anledning att hålla allt, och äfven det rimliga, för en dickt. Den är därföre af Lagerbriug och flere i vissa delar följd och åberopad. Denna Saga uppgifver , att då en Kon. Er- ling regerade i Uppländerna i Norrige, hade Halfdan Branufostra eller Bra- nes forsterson, hvars fader var en Kon.

#LOVÖ Instagram posts (photos and videos) - flygfotograf.se

Harald fValdemarsson var Erlings granne och bundsförvandt i Norrige, hvars dotter prinsessan Stenvora för- gäfves kastade goda och uppmärksamma blickar på Sorle den Starke j Erlings son. Denne Norrske Prins Sorle for i vikingsförd och mötte vid Öresund Halfdans flotta från Sverige, den han råkade i strid med, då Sorle slutligen segrar och Halfdan föll. Emedlertid kom Sorle med sin Norrska flotta, uppsatte sina härbodar midt för staden och sände till Borgen att tillbjuda förlikning, men den blef ej antagen.


  • linneryd kvinna söker man.
  • Viktig information.
  • par söker man i sköllersta.
  • eskilstuna kloster dating sweden.

Sig- mund stupade, dä Thore Järnsköld fortsatte striden, men nödsakades draga sig tillbaka till staden och söka sin räddning i borgen, dit Sorle flyttade sitt läger. Thore försvarade borgen manneligen, och hans vapen voro Wall- slungor, sjudande vatten och beck samt glödgade stenar. I det samma kom den i slaget stupade Konungen Sigmunds svåger. Hertig Kasto frän Äng- land med en flotta och hjelptroppar.

Cheap Bots, Done Quick!

Därefter kom äfven Sigismunds bro- der Hogne, som seglat från Ängland till Norrige, där han slagit, ej allenast Kon. Erling, utan äfven Harald och återtagit sin faders förlorade skepp. Äntligen kom det till ett tappert och märkligt envige emellan Hogne och Sorle, som slutades så, att de af acktning för hvarandra ingingo fosterbrö- dralag, hvarcfter man gjorde gästabud och drack förlikning i borgen, och det blef afgjordt, att Hogne skulle fä Sorles vackra syster Ingeborg.

Des- sa nygifte efterträdde nu sina pä ärans bana stupade föder, så att Hogne Wef Regent i det Svenska Riket och Sorle i det Norrska, i hvilket land Wal- demar äfven efterträdt sin fader. Lagerbring uti sin Sv. Men Gefle och Gefleborg, som hafva ingen hög ålder, voro ej då till, och det fordna Gaddaborg var icke heller sä gammialt, och låg dessutom i mil inuti landet I alla faU kunde intet ställe sä långt uppe vara ansedt såsom en Hufvudstad i Sverige, hvil- ken ej utan med en så betydlig härsmakt kunde anfallas.

Lundblad har uti en Akademisk af handling, utgifven i Lund , De Birca et Sigtuna una eademque civitatej hänfört denna berättelse till 6:te seklet och tror, att Sig- tuna var det ställe, som Sorle anföll, men vid Sigtuna finnas ej de nämde högar öfver de slagne. Däremot öfverensstämmer allt med lokalen vid Björkö. Den jämna vall utan för staden, där Sorle den Starke uppställde sin här, och där således vallplatsen blef , utgjor- des af de länga åsar, på hvilka ett ovanligt stort antal högar jämte stensätt- nhigar ännu finnas, h varigenom man fär en passande aiUedning till deras uppkastande.

Då uppgiften innehåller, att af Norrska hären öfver 17, man eller nära allesamman stupat, så lär, då Svenskar och Ängelsmän tilläg- gas, antklet af de slagne varit emot 3o,ooo man, så att man häraf tillräck- Ugen kunde förklara, huru de många högar tillkommit.

David Guetta live Tomorrowland 2019

Det -är troligt, att Kon. Björn Järnsida, som lär lefvati slutet af talet, ofla uppehöll sig uti Björkö-Biket och därföre fått sin ätthög på Munsö. Uti Sigurdska Slägtens Historia efter Björn Järnsidas regering finnes något mörker och oreda, därföre äro, uti det lilla man vet, uppgifterna olika, så väl i anseende till slägtleder som till thronföljden. En och annan af desse hafva säkert residerat på Björkö« Flere af dem haf- va emottagit Riket i brödraskifle , fått benämning af Sam-Konungar och va- rit hvaråndras Medregenter, då båda kunnat anses såsom Öfver-Konungar.

Dessa ofvannämde nämnas såsom ömsom hvarandras Medregenter. Fadren och söneme en tid Sam- Konuogar, men efter Erik Segersall ensam regerande. Dalin har dessutom en särskildt uppgift af i4 Konungar på Björkö » som i hans tanka är det samma som Sigtuna» eller någon dess tillhörig deL Desse uppgifvas vara af den gamla Ynglinga- eller Gudaslägten, härstamman- de ifrån Ingiald Olofsson i Wermland, Olof Trätäljas yngre son, gift med Ifvar Widfadmes yngsta Dotter. Denne Inge Olofsson beskrifver Da- lin såsom ganska märklig och rycktbar tilläggande, att han skulle kunna så- som Emund Wäderhatts medregent räknas bland Öfver-Konungame.

Se Dalins Sv. Handlingar, p. Langebek uti Script. Ansgarius kom andra gången Erik rV, Upsaliensis, vid är Att förena, utreda och afgöra dommen öfver desse uppgifter fir ett af de svåra problem för vare Häfdetecknare , och blir i alla fall jämförelsen emellan olikheterna ej utan nytta. Emedlertid är af Rimberti och Adaml vittnesbörd säkert, att en Konung Björn regerade på Björkö, då Ansgarius första gången besökte detta ställe, en Konung Olof, då han andra gån- gen där predikade, och en Konung Ring, då Arkebiskopp Unni ditkom. Man är nu allmänt of verens, att den förre var Björn på Haga.

Denne Inge.


  • dejtingsajt sollebrunn.
  • Pancake dating thai folkungagatan.
  • Pancake dating thai folkungagatan / Sexgratis porno;
  • Navigation menu.
  • Full text of "Samlingar för Nordens fornälskare";
  • online dating i lockne.

Det är åtminstone det troli- gaste man kan genom gissning vägleda sig till. Harald Hildetand här i riket insattes. En antaglig tidräkning kunde väl äga rum vid Dalins uppgifter om en Håkan Ring vid Harald Hil- detands tid, som kunde varit stamfader för Björkö-Konungame, men att de verkligen ifrån honom härstamma, och att han varit af Ynglinga-ätten, äro uppgifter, hvilka sakna bevis. Efter Lagerbrings tidräkning infaller Harald Ihldetands regering loo år förr än efter Dalins, och inträffa desse Häfde- tecknares Kronologier ej med hvarannan förr än vid Erik Segersälls tid.